Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукРегламент роботи
районної ради
Друк

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступників

47.1. Повноваження голови Ради, заступників голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Рег­ламентом.

47.2 Голова Ради, заступник голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підпри­ємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперати­вів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 48. Порядок обрання голови Ради

48.1 Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосу­ванням бюлетенів.

48.2 Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість де­путатів від загального складу Ради.

48.3 Кандидати виступають на пленарному засіданні Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.

48.4 Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

48.5 Кандидатури можуть бути представлені на розгляд сесії Ради один раз.

 

Стаття 49 . Повноваження голови Ради

49.1. Голова Ради відповідно до своїх повноважень:

49.1.1 скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;

49.1.2 забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

49.1.3 представляє Раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату Ради, витрат на її утримання;

49.1.4 вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;

49.1.5 координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх реко­мендацій;

49.1.6 організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

49.1.7 організовує роботу президії Ради;

49.1.8 призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

49.1.9 здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

49.1.10 є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

49.1.11 підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

49.1.12 забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

49.1.13 забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;

49.1.14 представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядуван­ня, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і грома­дянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

49.1.15 звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений Радою термін;

49.1.16 вирішує інші питання, доручені йому Радою.

49.2. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 50. Порядок припинення повноважень голови Ради

50.1.1 Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами 50.2, 50.3, 50.5 цієї статті. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.

50.2 У своїй діяльності голова Ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таєм­ного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

50.3 Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.

50.4 Зазначені у п. 51.3 ст. 51 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

50.5 У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувально­го акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 51. Порядок обрання заступника голови Ради

51.1 Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

51.2 Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

51.3 Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії Ради лише один раз.

 

Стаття 52. Повноваження заступника голови Ради

52.1 Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

52.2 Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов'язків з інших причин.

52.3 За дорученням голови Ради його заступник:

52.3.1 координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

52.3.2 веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;

52.3.3 організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

52.3.4 представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядуван­ня, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і грома­дянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

52.3.5 веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

52.3.6 звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;

52.3.7 бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;

52.3.8 сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

52.3.9 організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апа­рату Ради.

52.4 Заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконує й інші обов'язки.

 

Стаття 53. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради

53.1 Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повнова­жень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

 Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради у випадках, передбачених п. 54.1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

53.2 Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення по­вноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень за­ступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

53.3 У випадках, коли повноваження заступника голови Ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або за­йматися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

53.4 У випадках, передбачених п. 54.1 — 54.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

 

 

 
 
<< [Перша] < [Попередня] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Наступна] > [Остання] >>

Результати 5 - 5 з 8

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"