Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукРегламент роботи
районної ради
Друк

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 61 . Правові засади діяльності депутатів Ради

61.1 Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конститу­цією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

61.2 Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні   у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.

61.3 Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків вибо­рів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.

61.4 Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого са­моврядування.

61.5 Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворю­ваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 62 . Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

62.1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:

62.1.1 тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією;

62.1.2 посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради;

62.1.3 видається також нагрудний знак «Депутат районної ради».

 

Стаття 63. Форми роботи депутата Ради

63.1 Діяльність депутата в Раді включає:

63.1.1 участь у пленарних засіданнях Ради;

63.1.2 участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом до­радчого голосу;

63.1.3 участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;

63.1.4 виконання доручень Ради та її органів;

63.1.5 роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

63.1.6 роботу з населенням району та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.

63.2 Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засідан­нях її органів, до яких його обрано.

 

Стаття 64. Депутатські фракції та групи

64.1 Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.

64.2 Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політич­них партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради. 64.3 Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

64.4 Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

64.5 Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню де­путатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

64. 6 До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

64.7 Депутати Ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

64.8 Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

64.9 Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

Стаття 65. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

65.1 Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

65.2 Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фрак­ції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

65.3 Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

65.4 При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім'я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.

65.5 Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

 

Стаття 66. Права депутатських фракцій та груп

66.1 Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

66.2 Депутатські фракції та групи можуть об'єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для ство­рення більшості в Раді чи опозиції.

66.3 Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

 

Стаття 67. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп

67.1 Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повно­важень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

67.2 Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 

Стаття 68. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 69. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

69.1 Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на де­путатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

69.2 Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій неза­лежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

69.3 Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Де­путатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

69.4 Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та органі­зацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 70. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

70.1 Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

70.2 При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

70.3 Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню до порядку ден­ного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

70.4 У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депу­татської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

70.5 На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додат­кового обґрунтування необхідності такого запиту.

70.6 У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.

70.7 По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

70.8 Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

70.9. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

 

Стаття 71. Відповідь на депутатський запит

71.1 Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

71.2 Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запро­понувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

71.3 Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

71.4 Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

71.5 За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

71.6 Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обгово­рення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 
<< [Перша] < [Попередня] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Наступна] > [Остання] >>

Результати 7 - 7 з 8

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"