Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | ПошукРобота за контрактом Друк
Активное изображение

Гідна зарплата від 7 000 гривень

ЗбройніСилиУкраїнигарантуютьсвоїмвійськовослужбовцямгідну зарплату, вищу за середню по країні. Солдат на посадістрільця, щонесе службу поза зоною АТО, отримуєщомісяця не менше 7 000гривень. Залежновід посади, звання, термінупроходженняслужби, кваліфікаціїця сума збільшується. Додатковіщомісячніпреміївиплачуютьсявійськовослужбовцямокремихвидів (родів) військ: Високомобільнихдесантнихвійськ, Сил спецоперацій, корабельному складу ВМС, артилерії, танкістамтощо.

Щоб “відновити престиж і привабливістьвійськовоїслужби” та залучитигромадянУкраїни до лав Збройних сил на контракт, зарплату рядовим (без урахування доплат за участь в АТО) встановили на рівні 7 тисяч грн., командирам відділень – 8 тисяч, командирам взводів – 9,5 тисячі, ротним – 11 тисяч, комбатам – 13 тисяч, командирам бригад – 16 тис.

Також в Міноборонинагадують, що з травня 2017 року підвищенорозмір “бойових” надбавок за службу в зоні АТО:

на лініїбойовогозіткнення на глибинуротнихопорнихпунктівпершогоешелону додаютьщомісяця 7500 грн.,

в іншихмісцяхдислокації в межах визначеного району АТО — 3500 грн.

Вартозазначити, що у 2016 роціза “першу лінію АТО” доплачували 4200 грн., за іншудислокацію в зоні АТО – 1200 грн.

Причомурозмірцих доплат не залежитьвідзвань і посад.

Уперші два роки війни на Сході (2014-2015) АТОвцямдоплачувалинезалежновід “лінії” ще одну зарплату. Для стрільця це буловід 2500 грн., для комбата – 6500 грн.Тепервстановленосправедливийпідхід.

Тепер контрактники ЗСУ на “передку” розповідають: “У нас зарплата на рядових посадах – від 7200 грн. Окремо, плюс до зарплати, доплачують «атошні» – 7400 грн. за першу лінію, в сумімайже 14600 грн. Ті, хтодалівід «передка», отримують доплату замість7500 – 3500, тежнепогано”.

Відповідно, усержантів і офіцерівзаробіткибільші.

Водночасдіє система стягненьуразіотриманнядоган (в основному за вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин).

 Активное изображение

Мобілізованим, у разіпідписання контракту, виплачується одноразова винагорода:

рядовому складу — вісіммінімальнихзаробітних плат ;

сержантському та старшинському складу — дев’ятьмінімальнихзаробітних плат ;

офіцерському складу — десять мінімальнихзаробітних плат .

Підйомнадопомога

Особам офіцерського складу (в т.ч. офіцерам запасу) та військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується підйомна допомога у розмірі місячного грошового забезпечення у разі переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший зі зміною місця проживання (наказ МОУ від 22.10.2001 №370).

Органимісцевої ради видаютьодноразовудопомогу для майбутніхбійцівконтрактноїслужби, щобзаохотитиїхслужитиБатьківщині. Такадопомога становить від 5000грн (3 тисячі дає Іваничівська районна державна  адмістрація-видатки визначені в районному бюджеті, 2 тиячі дає сільська рада (ОТГ) на території якої зареєстрований та проживає особа яка підписує контракт у ЗСУ та в обов’язком порядку повинна призиватися через Іваничівський РВК).

На який термін можна підписати контракт? 

 Активное изображение

на 6 місяців — для осіб, звільнених з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, а також для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, які відслужили не менше 11 місяців;

на 3 роки — для рядового складу;

від 3 до 5 років — для сержантського та старшинського складу;

від 2 до 5 років — для офіцерського складу;

на особливийперіод (до завершеннякризовоїситуації — до прийняттярішення про повнудемобілізацію).

Шестимісячний контракт

Військовослужбовці, що призвані за мобілізацією або на строкову службу та відслужили не менше 11 місяців, а також особи, звільнені з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, можуть підписати контракт терміном на 6 місяців. Післязавершенняшестимісячного контракту вінможе бути продовжений, за бажаннямвійськовослужбовця, на 6 місяцівабоіншівиди контракту.

Уразі, якщотакийвійськовослужбовець не захочепродовжувати контракт, він буде гарантовано звільнений без жоднихдодатковихвимог.

Відповідно до вимог підпункту “ж” пункту 8 статті 26 Закону України від 04.04.2006 № 3597-ІV “Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено звільнення військовослужбовців, які уклали контракт строком на 6 місяців та вислужили ці 6 місяців військової служби (абзац 2 частини 3 статті 23 Закону).

У разізакінчення особливого періодуабооголошеннярішення про демобілізацію, діяшестимісячнихконтрактівприпиняєтьсядостроково.

Іншітерміниконтрактів

Рештакандидатівможутьпідписатиконтракти на такийтермін:

на особливийперіод — до завершенняцьогоперіоду (видання Указу Президента України про оголошеннярішення про повнудемобілізацію);

для осіб рядового складу — 3 роки;

для осібсержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років.

Згідно з вимогами частини 2 статті 23 Закону Українивід 04.04.2006 № 3597-ІV “Про військовийобов’язок і військову службу”.

Для випускників «військових кафедр»

Для кандидатів, яким присвоєне первинне офіцерське звання за результатами підготовки на «військовій кафедрі» (після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу): від 2 до 5 років.

Відповідно до ст. 23 Закону України “Про військовийобов’язок і військову службу”.

Як відбувається підписання контракту?

 Активное изображение

Куди звернутись?

Усі громадяни України, яківиявилибажанняпроходитивійськову службу за контрактом, повинні звернутись до Іваничівського районного військовогокомісаріату,за місцемпроживання (реєстрації), перебування на військовомуобліку, в якому кандидат можеознайомитися з перелікомвакантних посад та підібрати посаду (обрати майбутнюспеціальність).

Військовослужбовці, щопроходять службу за мобілізацієюабострокову службу, мають подати рапорт за підпорядкованістю.

Вимоги та відбір

На службу за контрактом приймаютьсягромадяни, якіпройшлипрофесійно-психологічнийвідбір і відповідаютьустановленимвимогампроходженнявійськовоїслужби.

Вік: від 18 років до 60 років (граничнийвікприйняття в особливийперіодзбільшується до 60 років для чоловіків, для жінок — до 50 років).

Відсутністьсудимості за скоєння тяжких злочинів.

Наявністьбазовоїсередньоїосвіти.

Придатність за станом здоров’я: усікандидати на військову службу за контрактом направляютьсяІваничівським районнимвійськовимкомісаріатом на військово-лікарськукомісію для визначенняпридатності до військовоїслужби за станом здоров’я. Лише військово-лікарськакомісіяможедатиостаточнийвисновокщодопридатності кандидата за медичнимипоказниками.

Військовозобов’язані, якіранішеотрималинегативнийвисновоквійськово-лікарськоїкомісії, через 5 роківможуть повторно пройти медогляддля перегляду висновку.

Відповідно до наказу МО України № 402 від 14 серпня 2008 року “Про затвердженняПоложення про військово-лікарськуекспертизу в Збройних Силах України”.

Наявні посади та військовіспеціальності на вибір

Кандидатам пропонуються у першу чергу посади для бойових військових частин (підрозділів) Сухопутних військ ЗС України, Високомобільних десантних військ ЗС України, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил ЗС України.

Для отриманняінформації про наявністьвакантних посад необхіднозвернутись до Іваничівського районноговійськовогокомісаріатуабобезпосередньо у військовучастину. При цьомувраховуютьсяпобажання кандидата щодоотриманняспеціальності (наприклад, спорідненої з військовою).

Можливістьпроходити службу в конкретнійчастині

Кандидати, які пройшли відбір та відповідають вимогам проходження військової служби, з приписом військового комісара, в якому зазначається ВОС, на яку попередньо відібраний кандидат, з особовою справою направляються до відповідного навчального центру. У навчальномуцентріукладанняконтрактів на проходженнявійськовоїслужбиздійснюєтьсяодразу в день прибуттяпісляпроведеннязаходіввідбору.

Усікандидати на військову службу за контрактом з лютого 2016 року направляютьсяІваничівським районним військовимкомісаріатом виключно до навчальнихцентрів. Направленняодразу до військовоїчастиниможливе тільки для учасників АТО які стоять в ОР-1 (оперативному резерві першої черги) за прямими військово-обліковими спеціальностями.

Разом ізтим, кандидат можезвернутисядоконкретноїбойовоївійськовоїчастинитаотриматиписьмовузгоду командира частини для проходженняслужби за контрактом саме в ційчастинібойового складу.

Кваліфікаційними комісіями в навчальних центрах під час розподілу до військових частин враховуються побажання військовослужбовців щодо їхнього подальшого проходження служби. В тому числівраховуєтьсянаявністьписьмовоїзгодивідкомандуваннявійськовоїчастини.

 

Особливостівійськовоїслужби за контрактом для жінок 

  Активное изображение

Вік: від 18 до 50 років (граничнийвік призову для жінокзбільшується до 50 років на час особливого періоду).

Посади та спеціальності: Жінки-військовослужбовціпризначаються на такіосновні посади: зв’язку — «телефоніст», «телеграфіст» та інші; тилу — «кухар», «кравець» та інші; медичні — «фельдшер», «медична сестра» та інші; штабу — «діловод», відповідальнийвиконавець, «бухгалтер» тощо після отримання письмової згоди від командира частини в якій бажає проходити службу.

 

Служба в окремих видах військ 
Активное изображение

Бажаючіслужити у Силах спеціальнихопераційЗбройних Сил Україниможутьотримативичерпнуінформацію, звернувшись за за телефоном (094) 440–31–38 або на електроннупошту Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

Можливістьотриманняпервинногоофіцерськогозвання за наявностіцивільноївищої освіти 
 Активное изображение

При вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів організовані 3-х місячні курси військової підготовки для осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту на рівні не нижче “бакалавра”, з подальшим присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу “молодший лейтенант”.

На виконання пункту 10 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 “Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави”, введеного в дію Указом Президента Українивід 26.05.2015 № 285/2015

На курсивійськовоїпідготовкиприймаються:

особи сержантського і старшинського складу, якіпроходятьвійськову службу за контрактом;

особи рядового, сержантського і старшинського складу, якіпроходятьвійськову службу за призовом під час мобілізації, на особливийперіод.

 Списки кандидатів на навчанняскладаютькадровіорганивійськовихчастин (установ) та подають за підпорядкованістю до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

 

Переведення, прийом на службу за контрактом кандидатів зі спецзванням
Активное изображение

Переведення військовослужбовців здійснюється за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників та на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення.

Відбувається на підставівимог пункту 110 Указу Президента України “Про Положення про проходженнягромадянамиУкраїнивійськовоїслужби у Збройних Силах України”.

Військовослужбовецьможе бути переміщений на новемісцевійськовоїслужби з однієївійськовоїчастини до іншоїувипадках, визначених пунктом 82 Положення.

Прийняття на службу за контрактом громадянзіспеціальнимзванням

Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу в Збройні Сили України присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

Переатестаціягромадян, якімаютьспеціальнезванняабокласний чин, для присвоєннявійськовогозванняздійснюєтьсяодночасно з прийняттямцихосіб на військову службу за контрактом та призначеннямнавідповідну посаду наказами по особовому складу.

 

Соціальні гарантії для військовослужбовців за контрактом
Активное изображение

  

Збереження робочого місця і середньої зарплати

Відповідно до ст. 119 “Кодексу законів про працюУкраїни” за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разівиникненнякризовоїситуації, щозагрожуєнаціональнійбезпеці, оголошеннярішення про проведеннямобілізації та (або) введеннявоєнного стану на строк до закінчення особливого періодуабо до дня фактичноїдемобілізації, зберігаютьсямісцероботи, посада і середнійзаробіток на підприємстві, в установі, організаціїнезалежновідпідпорядкування та формивласності і у фізичнихосіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.

За порушеннявимогзазначеноїстатті Кодексу законівроботодавціможуть бути притягнутими до юридичноївідповідальності.

Забезпечення житлом

Відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. Зцією метою у кожнійвійськовійчастиніформується фонд службовогожитла.

Визначено Порядком забезпеченнявійськовослужбовців та членівїхсімейжитловимиприміщеннями (затверджений, ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 3 серпня 2006 р. N 1081).

У разівідсутностіслужбовогожитлового фонду у військовійчастинівійськовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, якіпроходятьвійськову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуютьсябезоплатно в спеціальнопристосованих казармах урозташуваннівійськовоїчастини, а сімейні — у сімейнихгуртожитках.

Також, військовослужбовці та члени їхсімей, якіпроживають разом з ними, за відсутності у них за місцемпроходженняслужбижитла для постійногопроживаннязабезпечуютьсяслужбовимижитловимиприміщеннями.

Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям згідно з рішенням командира військової частини, яке погоджується з квартирно-експлуатаційним органом, за місцем проходження ними військової служби.

На сьогодні розроблено зміни до Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла особам рядового, сержантського і старшинського складу.

На цей час законопроект проходить погодженняузаінтересованихміністерствах та відомствахУкраїни.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такіжиліприміщенняабогрошовакомпенсаціянадаютьсяїм один раз протягомусього часу проходженнявійськовоїслужби за умови, що ними не буловикористано право на безоплатнуприватизаціюжитла.

Можливість безкоштовно отримати вищу освіту

Після завершення першого контракту (у тому числі 6 — ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту без відриву від військової служби (заочно).

Пункт 172 Положення про проходженнягромадянамиУкраїнивійськовоїслужби у Збройних Силах України.

Захист прав контрактників

Зпитаньпорушеннявимог контракту необхіднозвернутисябезпосередньо до командуваннявійськовоїчастини. У разінезадовільноговирішенняпитання з боку командуваннявійськовоїчастини, необхіднозвернутись до вищогокомандуванняабодовійськовоїпрокуратури.

Маєтедодатковіпитання? Зверніться на безкоштовнугарячулінію: 0–800–50–00–51

 

Для більш детального  інформуваннянеобхіднозвернутись до Іваничівського районноговійськовогокомісаріату(вул. Незалежності буд. 14  смт. Іваничі   тел.. (03372) 2 20 04 )

 

В іншому випадку - за місцем проживання або безпосередньо до військової частини 
 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"