Пошук ... 
Яндекс.Метрика
 
Новини | Керівництво | Комісії | Рішення | Контакти | Карта сайту | Пошук№2/19 Про регламент сесійних засідань районної ради Друк

image 

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Шостого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 27.12.2010 р. № 2/19

смт.Іваничі

 

Про регламент сесійних

засідань районної ради

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

Регламент сесійних засідань районної ради затвердити (додається).

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                  А.П.Стаднік

 

Голодюк 21154

Шумська 21936

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
27 грудня 2010 року №2/19

РЕГЛАМЕНТ
ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VI скликання

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

Стаття 1.1. Порядок діяльності Іваничівської районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України і цим Регламентом.

Стаття 1.2. Регламент Іваничівської районної ради VІ скликання (далі – Регламент) установлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради відповідно до її повноважень, установлених Конституцією України та законами України. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії районної ради.

Стаття 1.3. Діяльність районної ради базується на принципах: законності, гласності, колегіальності та поєднання місцевих і державних інтересів, а також програм політичних партій, що висунули депутатів, і територіальних громад. Гласність роботи районної ради забезпечується через засоби масової інформації.

Стаття 1.4. У випадках прийняття законодавчих актів, унаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на сесії повинні бути внесені відповідні зміни й доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

Стаття 1.5. Пленарні засідання районної ради, її Президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками, передбаченими цим Регламентом.

РОЗДІЛ 2. Сесії районної ради

Стаття 2.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії районної ради складаються з пленарних засідань та засідань постійних комісій. За дорученням ради постійні комісії ради можуть проводити свої засідання в перервах пленарного засідання ради.

Стаття 2.2. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради. Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання працівниками виконавчого апарату районної ради.

Стаття 2.3. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійному залі районної ради (смт. Іваничі, вул. Грушевського, 13), облаштованому державною та районною символікою (герб, прапор тощо). При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

Стаття 2.4. Питання про тривалість роботи сесії визначається радою. Робота сесії районної ради в літній період починається о 10 годині, в зимовий – об 11 годині, та регламентується порядок введення кожної сесії.

Наприкінці кожного засідання при необхідності виділяється до однієї години для обговорення питання «Різне».

Стаття 2.5. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради або за запрошенням голови ради можуть бути присутніми депутати Верховної та обласної рад, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та інші особи. Для них у залі засідань відводяться окремі від депутатів місця.

Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням районної ради може бути надане право виступу на засіданні ради.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою. У разі порушення порядку, вони за рішенням ради можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Без запрошення мають право бути присутніми особи, яким це право надане чинним законодавством України.

Стаття 2.6. Порядок розміщення в залі засідань депутатів ради й інших присутніх осіб визначається виконавчим апаратом ради за погодженням з депутатськими фракціями. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради.

Стаття 2.7. У разі необхідності за рішенням районної ради, яке приймається більшістю голосів від зареєстрованих депутатів ради на пленарному засіданні ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому пленарному засіданні районної ради мають право бути присутніми визначені радою особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

Стаття 2.8. Сесії районної ради (крім першої) скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу, місця проведення та рекомендованих питань для розгляду на сесії.

Сесія закривається після обговорення та прийняття рішень з усіх питань, винесених на розгляд ради.

Стаття 2.9. Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації. Якщо в цьому випадку голова, заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, то вона може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або ж постійною комісією ради.

Стаття 2.10. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії.

РОЗДІЛ 3. Порядок денний сесії

Стаття 3.1. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться головою районної ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами, депутатами, як правило, не пізніше, ніж за п’ятнадцять днів до відкриття сесії.

Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом районної ради та за десять днів до сесії надаються голові районної ради.

Стаття 3.2. Питання, що пропонуються до проекту порядку денного сесії, як правило, мають бути попередньо розглянуті (проекти рішень по них - погодженні) на засіданнях профільних комісій та Президії районної ради.

Стаття 3.3. У разі необхідності пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом.

Порядок денний затверджується радою більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 3.4. Питання затвердженого порядку денного сесії районної ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено проектом рішення, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням районної ради.

Стаття 3.5. Рішення про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності приймаються більшістю голосів депутатів, що присутні на сесії.

Стаття 3.6. Рішення про зміну, вилучення питань чи відкладення їх розгляду із затвердженого порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

РОЗДІЛ 4. Порядок підготовки проектів рішень

 

Стаття 4.1. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної ради, готують ініціатори звернення:

- постійні комісії;

- депутати;

- за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради – працівники виконавчого апарату районної ради;

- структурні підрозділи районної державної адміністрації;

- особи, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством України.

Стаття 4.2. Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів. Вони повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.

Стаття 4.3. В проектах рішень щодо виконання рішень районної ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення районної ради тощо.

 

За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішень.

 

Стаття 4.4. Звіти районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень, цільових програм, бюджету та з інших питань розглядаються районною радою відповідно до Регламенту районної ради, а також на виконання рішень ради або вимогу депутатів, постійних комісій чи сесії.

 

Районна державна адміністрація, її структурні підрозділи забезпечують подання звітів, відповідних проектів рішень, необхідних інформаційних та допоміжних матеріалів до них в терміни, визначені Регламентом районної ради.

 

Стаття 4.5. З питань розробки та підготовки проектів рішень районної ради постійні комісії, депутати районної ради можуть залучати посадових осіб виконавчого апарату районної ради, районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 4.6. Працівники виконавчого апарату районної ради визначають кількість екземплярів проектів рішень, що необхідно надати депутатам та іншим зацікавленим особам, та забезпечують подальше тиражування і надання їх у терміни, визначені Регламентом районної ради.

Стаття 4.7. У десятиденний термін, після підписання рішень ради, необхідна кількість примірників направляється виконавчим апаратом районної ради виконавцям та зацікавленим особам, а оригінали рішень ради, засвідчені гербовою печаткою, разом з оригіналами інших інформаційно-довідкових матеріалів до нього, підшиваються до протоколу сесії.

РОЗДІЛ 5. Робочі органи сесії районної ради

Стаття 5.1. Робочими органами сесії районної ради є президія сесії у складі: голови районної ради, його заступника, голови районної державної адміністрації та секретаря сесії.

 

Стаття 5.2. Голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради є постійним членом президії сесії.

Стаття 5.3. У разі необхідності може утворюватись лічильна комісія, яка, з метою належного підрахунку голосів відкритого (в т.ч. поіменного) голосування під час роботи сесії, обирається з числа депутатів (у складі не менше трьох осіб). Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії та її кількісного складу можуть вноситися головою районної ради, його заступником, головами постійних комісій, керівниками депутатських фракцій, груп та депутатами. Вибори лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

Стаття 5.4. На час роботи сесії районна рада обирає з числа депутатів секретаря сесії.

Стаття 5.5. З метою ведення протоколу та стенографічних записів засідань ради визначається секретаріат сесії з числа працівників виконавчого апарату районної ради. Секретаріат сесії веде облік кількості присутніх депутатів, осіб, які бажають виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, співпрацює із присутніми на сесії представниками засобів масової інформації, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

РОЗДІЛ 6. Засідання районної ради

Стаття 6.1. Засідання районної ради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради або особи, визначені законодавством України.

Стаття 6.2. Після відкриття сесії районної ради, а також після оголошення головуючим про закриття сесії, виконується Державний гімн України.

Стаття 6.3. Якщо відкриття пленарного засідання районної ради неможливе у зв’язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів ради, головуючий може оголосити перерву на певний термін або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту.

Стаття 6.4. Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, веде засідання, оголошує перерви, закриває засідання районної ради;

- виносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради; організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступів, оголошує наступного промовця;

- забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання Регламенту районної ради всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні та інші повідомлення;

- забезпечує порядок в залі засідання ради;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 6.5. Для організації пленарного засідання районної ради головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання.

Стаття 6.6. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії районної ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.

Стаття 6.7. Виступи депутатів з трибуни проходять після оголошення головуючим питання, винесеного на обговорення. Черговість осіб, які виступатимуть, визначається головуючим.

Стаття 6.8. Для виступу з місця, за усним зверненням депутата ради перед оголошенням припинення обговорення, головуючий може надати слово: з мотивів голосування, для оголошення процедурного питання, для репліки, для застережень.

Стаття 6.9. Кожна з депутатських фракцій та груп, депутати мають гарантоване право на запитання доповідачеві (співдоповідачу), а також на виступи з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Стаття 6.10. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 45 хвилин; співдоповіді – до 15 хвилин і заключного слова – до 10 хвилин. Особам, які виступають в обговоренні, надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів з питань «різне» – до 3 хвилин; для виступів стосовно кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 2 хвилини.

За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця продовжити йому час для виступу.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

У разі необхідності рада може визначити час для обговорення окремих питань порядку денного.

Стаття 6.11. Головуючий надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, установленої для промовців на підставі їх звернень про надання слова, та із забезпеченням виступів від різних депутатських груп, фракцій і депутатів, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість осіб, які виступатимуть.

Стаття 6.12. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно. Запитання формулюються стисло й чітко. Депутат, який запитує, може уточнити запитання та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Стаття 6.13. Депутат ради в будь-який момент може відмовитися від свого прохання щодо виступу. У разі відсутності депутата районної ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу.

Стаття 6.14. Якщо усі бажаючі виступили або якщо ніхто не звернувся про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні районної ради оголошує про припинення обговорення.

Стаття 6.15. Тексти виступів депутатів ради, які при обговорені питання озвучили свій намір виступити, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються в секретаріат сесії в ході пленарного засідання ради.

РОЗДІЛ 7. Прийняття рішень

Стаття 7.1. Рішення районної ради приймаються більшістю депутатів від загального складу районної ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цим Регламентом.

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів депутатів районної ради, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 7.2. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

Стаття 7.3. Рішення районної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення. Рішення районної ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова ради згідно з дорученням ради, шляхом видання розпоряджень, вирішує питання, що належать до компетенції ради, згідно з чинним законодавством.

Стаття 7.4. Рішення районної ради приймаються відкритим (у т. ч. поіменним голосуванням) або таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Відкрите голосування здійснюється без фіксації персональних результатів голосування кожного депутата шляхом підняття ним депутатського посвідчення; поіменне голосування – з фіксацією (в тому числі друкуванням) персональних результатів голосування кожного депутата.

Результати поіменного голосування за рішенням ради можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

Стаття 7.5. Рішення районної ради приймаються, як правило, шляхом відкритого голосування.

Визначення виду голосування (відкрите, поіменне або таємне голосування шляхом подачі бюлетенів) є процедурним питанням, та проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю присутніх на засіданні депутатів, а також у випадках, передбачених законодавством.

Стаття 7.6.1. Для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і встановлення його результатів районна рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію з урахуванням принципу пропорційного представництва та чисельності депутатських фракцій та груп.

Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури розглядаються шляхом таємного голосування.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 7.6.2. Лічильна комісія на своєму засіданні встановлює форму бюлетеня та визначає їх кількість. Бюлетені для таємного голосування виготовляються працівниками виконавчого апарату районної ради під контролем членів лічильної комісії.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, щодо якого проводиться голосування. Праворуч, напроти кожної пропозиції, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: «Не підтримую жодної пропозиції». Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч, напроти прізвища кожного кандидата, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: «Не підтримую жодного кандидата». Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

Стаття 7.6.3. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією та оголошуються її головою.

Стаття 7.6.4. Кожному зареєстрованому депутатові районної ради за пред’явленням депутатського посвідчення членами лічильної комісії видається один бюлетень для голосування з порушеного питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті напроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. Якщо він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка у квадраті напроти слів: «Не підтримую жодної пропозиції» або «Не підтримую жодного кандидата».

Стаття 7.6.5. Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

Стаття 7.6.6. Недійсними вважаються бюлетені:

· невстановленого зразка;

· у яких особою, яка голосує, не зроблено жодної позначки;

· у яких зроблено позначки у квадратах напроти більш як однієї пропозиції; прізвищ більш як одного кандидата;

· у яких зроблено позначки у квадратах напроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: «Не підтримую жодної пропозиції»;

· у яких зроблено позначки у квадратах напроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: «Не підтримую жодного кандидата».

Стаття 7.6.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується членами комісії і доводиться до відома ради.

Відмова члена комісії від підписання протоколу не спричиняє недійсність результатів голосування та протоколу.

Стаття 7.6.8. Районна рада своїм рішенням затверджує протокол лічильної комісії про результати таємного голосування.

РОЗДІЛ 8. Порядок голосування пропозицій

Стаття 8.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

Стаття 8.2. Голосування здійснюється депутатами районної ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 8.3. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про спосіб голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

Стаття 8.4. На голосування ставляться всі пропозиції й поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 8.5. Головуючий на засіданні районної ради може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він нечітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 8.6. Якщо серед альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена профільною депутатською комісією, вона ставиться на голосування першочергово.

Стаття 8.7. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 8.8. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

Стаття 8.9. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

РОЗДІЛ 9. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 9.1. На засіданнях районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на засіданні.

Стаття 9.2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після попередження позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

Стаття 9.3. Під час пленарного засідання голова та заступник голови районної ради, депутати, запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади району та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання голова та заступник голови районної ради, депутати, а також запрошені особи зобов’язані вимкнути персональні засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим; в залі проведення пленарного засідання під час проведення засідання заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки.

Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов’язано із застосовуванням до нього заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 9.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Стаття 9.5. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 9.6. Депутати Ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов'язані дотримуватись правил етики, визначених ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

РОЗДІЛ 10. Протокол. Стенограма засідання

Стаття 10.1. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу засідань районної ради здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

Протоколи засідань районної ради підписує головуючий та секретар сесії. У протоколі засідання районної ради зазначаються: дата його проведення; кількість депутатів, присутніх на засіданні; категорія і кількість запрошених на сесію; питання порядку денного, внесені на розгляд; прізвища головуючого й осіб, які виступали; усі винесені на голосування питання; повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 10.2. Засідання районної ради стенографуються. Ведення стенографічних записів засідань здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

Стенограма повинна повністю відображати хід пленарного засідання районної ради, а також містити інформацію про день і час проведення засідання, порядок денний сесії, прізвище головуючого на засіданні.

До стенограми засідання районної ради додатково вносяться: дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів; список депутатів, відсутніх на засіданні; повні результати голосування; тексти невиголошених виступів депутатів.

Стаття 10.3. Запис перебігу засідання районної ради на електронних носіях зберігається та є додатком до протоколу сесії.

Стаття 10.4. Протокол та стенограма засідання районної ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень районною радою.

Стаття 10.5. Депутати забезпечуються виписками із стенограми засідання за їх особистими заявами до голови районної ради. Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхніми зверненнями стенограми, протоколи засідань районної ради для ознайомлення.

РОЗДІЛ 11. Голова районної ради. Заступник голови районної ради

Стаття 11.1. Голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради. Голова районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 11.2. Голова районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова районної ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

 

Стаття 11.3. Голова районної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 

Стаття 11.4. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу районної ради шляхом таємного голосування.

 

Стаття 11.5. Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради.

Стаття 11.6. Звільнення особи з посади голови районної ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

 

Стаття 11.7. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

- звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови ради;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

 

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови районної ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

Стаття 11.8. Голова районної ради:

1)  скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання районної ради;

2)  забезпечує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє районній раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів районної ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить районній раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6)  організує подання депутатам районної ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організує роботу Президії районної ради;

9) призначає і звільняє працівників виконавчого апарату районної ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання районної ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення районної ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі районної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє районну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням районної ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та їх органів;

17) звітує перед районною радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений районною радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому районною радою.

Стаття 11.9. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 11.10. Кількість кандидатур, які висуваються на посаду голови районної ради не обмежується.

Стаття 11.11. Після висування кандидати на посаду голови районної ради мають право виступити на пленарному засіданні (в порядку внесення їх кандидатур) з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

Стаття 11.12. Кожен кандидат на посаду голови районної ради в будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього головуючий на пленарному засіданні надає йому слово позачергово.

Стаття 11.13. Якщо на посаду голови районної ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

Стаття 11.14. При повторних виборах голови районної ради не можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувались на попередніх виборах.

Стаття 11.15. Голова районної ради представляє раді кандидатуру на посаду заступника голови районної ради.

Стаття 11.16. Обрання заступника голови районної ради проводиться таємним голосуванням. Заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 11.17. Заступник голови районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 11.18. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування, якщо за це проголосували більшість депутатів від загального складу ради. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд районної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної ради.

Стаття 11.19. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

 

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 

Стаття 11.20. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідна особа звільняється з посади заступника голови районної ради з дня припинення її повноважень.

 

Стаття 11.21. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою районної ради своїх обов'язків з інших причин.

Стаття 11.22. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови районної ради. 

Стаття 11.23. Рішення ради про обрання заступника голови районної ради підписує голова ради.

РОЗДІЛ 12. Депутат районної ради

Стаття 12.1. Порядок діяльності депутатів районної ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України і цим Регламентом.

Депутат зобов’язаний додержуватися Конституції України, законів України, Регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

Стаття 12.2. Повноваження депутата районної ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Іваничівською районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради або районної ради, до складу якої його обрано.

 

Депутатам після визнання районною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак.

 

Стаття 12.3. Депутат районної ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 12.4. Депутат районної ради відповідно до чинного законодавства наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

Стаття 12.5. Діяльність депутата в районній раді вміщує:

1. участь у пленарних засіданнях районної ради;

2. участь у засіданнях постійних комісій районної ради, тимчасових контрольних комісій ради та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а в засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

3. участь у засіданнях Президії районної ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом Президії ради;

4. виконання доручень районної ради та її органів;

5. роботу над проектами рішень, документами районної ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

6. роботу з наказами і дорученнями виборців.

Діяльність депутата ради, зазначена в пунктах 2 – 6 цієї статті, здійснюється в період між сесіями ради, за винятком випадків виконання термінових доручень ради або її Президії.

Стаття 12.6. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких входить, має один голос.

Стаття 12.7. Депутат районної ради має право:

- обирати і бути обраним до органів районної ради;

- пропонувати питання для розгляду районною радою та її органами;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

- вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, запитаннями до доповідачів, співдоповідачів, головуючого на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних районній раді, а також: з питань, що входять до компетенції районної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях районної ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- офіційно представляти виборців і спільні інтереси територіальних громад району в раді та її органах, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань, що належать до відання місцевого самоврядування;

- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях сільських та селищної рад, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення.

Стаття 12.8. На час сесій, засідань постійних комісій районної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її керівництва є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 12.9. Депутат районної ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій районної ради, до складу яких його обрано, засіданнях фракції, до складу якої входить депутат, а також звітувати перед депутатами районної ради на сесійному засіданні за пропозицією голови ради або постійної комісії.

Стаття 12.10. Відсутність депутата на засіданнях районної ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Стаття 12.11. Депутат, який не може взяти участь у засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

Стаття 12.12. Порядок відкликання депутата передбачений розділом V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

РОЗДІЛ 13. Депутатський запит і депутатське запитання

 

Стаття 13.1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом районної ради інформації або розяснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.


Стаття 13.2. Депутатський запит - це підтримана районною радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, сільського та селищного голів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

 

Стаття 13.3. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради.

 

Стаття 13.4. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

 

Стаття 13.5. Районна рада може зобовязати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

 

Стаття 13.6. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобовязані у встановлений районною радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату районної ради. Якщо запит з обєктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні районної ради.

 

Стаття 13.7. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної ради.

 

Стаття 13.8. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає відповідне рішення.

 

РОЗДІЛ 14. Депутатські фракції, групи

Стаття 14.1. Депутати районної ради мають право об’єднуватися в депутатські фракції, групи.

Стаття 14.2. Депутатська фракція формується на партійній основі депутатами районної ради, які обрані в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками районної організації політичної партії, а також депутатами, обраними по одномандатних мажоритарних округах від цієї районної організації партії, для реалізації програмних цілей партії на основі спільних ідеологічних поглядів. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

Стаття 14.3. Депутатські групи формуються з депутатів районної ради, які представляють різні політичні партії та позапартійних, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів ради.

Повна та скорочена назва депутатських груп визначається ними самостійно.

Стаття 14.4. Порядок створення, умови вступу, виходу та роботи депутатської фракції, групи чи виключення з них визначаються цим Регламентом і самою депутатською фракцією, групою.

Стаття 14.5. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови районної ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів районної ради.

Депутат подає заяву керівникові фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову районної ради про прийняте рішення.

Стаття 14.6. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї зареєстрованої депутатської фракції.

Стаття 14.7. Депутатська фракція, група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень районної ради за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

Стаття 14.8. Кожна депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 14.9. Умовою реєстрації фракції є подання на ім’я голови районної ради і письмове повідомлення, підписане депутатами цієї фракції із зазначенням її назви, персонального складу, керівників та уповноважених представників фракції.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Стаття 14.10. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її уповноважений представник письмово повідомляє голову районної ради.

Стаття 14.11. У разі, коли склад депутатської групи стає меншим ніж встановлена в Регламенті кількість (тобто менш як п’ять депутатів районної ради), вона через 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою районної ради розпущеною.

Стаття 14.12. Голова районної ради сприяє здійсненню депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій у районній раді.

Стаття 14.13. Кожна депутатська фракція, група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

Стаття 14.14. Кожна депутатська фракція, група має право взяти одну перерву в кожному пленарному засіданні районної ради на 10 хв.

Стаття 14.15. Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 14.16. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи, фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

РОЗДІЛ 15. Постійні комісії районної ради

Стаття 15.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів (у складі 7 або 8 депутатів) для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання та здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Утворюються такі постійні комісії районної ради:

· постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району;

· постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю;

· постійна комісія районної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села;

· постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики, спорту та туризму;

· постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я людини та соціального захисту населення;

· постійна комісія районної ради з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.

Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається районною радою.

Стаття 15.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради.

Персональний склад постійних комісій районної ради формується, як правило, відповідно до пропорційного представництва депутатів у фракціях та групах та з врахуванням фаху за освітою депутатів.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та заступник голови районної ради.

Стаття 15.3. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття районною радою відповідного рішення.

Стаття 15.4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується районною радою.

Стаття 15.5. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний та керівний склад.

Стаття 15.6. Члени постійних комісій районної ради можуть обиратися за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 15.7. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд районної ради; розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 15.8. Постійні комісії районної ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень районної ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 15.9. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою та готують висновки з цих питань.

Стаття 15.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії районної ради підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

Стаття 15.11. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається головою комісії в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 15.12. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 15.13. Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради забезпечує виконавчий апарат районної ради.

Стаття 15.14. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.

РОЗДІЛ 16. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії районної ради

Стаття 16.1. Районна рада в разі необхідності може утворювати тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 16.2. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим питанням до порядку денного сесії районної ради.

Рішення районної ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати: назву комісії, завдання комісії, кількісний та персональний склад комісії, обраного районною радою голову (співголів) комісії та термін діяльності комісії.

Рішення про утворення тимчасової комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

Стаття 16.3. Тимчасова комісія у визначений районною радою термін подає райраді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях та на пленарному засіданні районна рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Стаття 16.4. Робота тимчасових комісій районної ради забезпечується, як і робота постійних комісій ради, виконавчим апаратом районної ради.

Стаття 16.5. Повноваження тимчасової комісії припиняються прийняттям районною радою остаточного рішення стосовно результатів роботи цієї комісії, а також у разі закінчення терміну повноважень ради.

РОЗДІЛ 17. Президія районної ради

Стаття 17.1. Президія районної ради утворюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на строк повноважень районної ради.

Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.

Стаття 17.2. До складу Президії районної ради входять голова районної ради, заступник голови районної ради, голова районної державної адміністрації (якщо не є депутатом районної ради, то з правом дорадчого голосу), голови постійних комісій ради.

Стаття 17.3. Порядок організації роботи Президії районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про Президію, що затверджується радою.

РОЗДІЛ 18. Здійснення районною радою та її органами контрольних функцій і повноважень

Стаття 18.1. Районна рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через створені нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольні комiсiї здійснює контроль за виконанням своїх рішень, контроль у частині делегованих районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень ради в разі необхідності включаються до порядку денного сесії районної ради.

Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комiсiю ради. Рішення одразу після прийняття, але не пiзнiше 5-денного строку після закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй районної ради.

Стаття 18.2. Районна державна адміністрація підзвітна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих районною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

Після заслуховування звіту районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення районна рада приймає вiдповiдне рішення.

Стаття 18.3. Районна рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення.

Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови районної державної адміністрації.

РОЗДІЛ 19. Порядок формування виконавчого апарату районної ради

Стаття 19.1. Виконавчий апарат районної ради утворюється відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням її голови.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Стаття 19.2. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

Стаття 19.3. Працівники виконавчого апарату районної ради призначаються на посади, переводяться на інші посади та звільняються розпорядженнями голови районної ради відповідно до чинного законодавства.

Стаття 19.4. Помічники, консультанти та радники голови районної ради, у разі передбачення таких посад у штатному розписі, призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженнями голови районної ради.

РОЗДІЛ 20. Порядок підготовки та розгляду районною радою проектів регуляторних актів

Стаття 20.1. Районна рада є регуляторним органом, який відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наділений повноваженнями щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності на території району.

Стаття 20.2. Районна рада керується законодавством України про державну регуляторну політику, іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики.

Стаття 20.3. Районна рада затверджує річний план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (далі – план), який повинен містити визначення видів та назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення регуляторних актів. Пропозиції щодо формування плану подаються до районної ради до 01 грудня поточного року.

 

План на наступний календарний рік затверджується на останній черговій сесії районної ради поточного року. Затверджений плани, а також зміни до нього, оприлюднюються в районній газеті «Колос» не пізніше як у 10-денний строк після їх затвердження.

 

Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану, то відповідні зміни повинні бути внесені до плану не пізніше 10-ти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення його на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

Стаття 20.4. Проекти регуляторних актів готуються відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 20.5. До кожного проекту регуляторного акта розробником додається аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).

 

У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без АРВ, постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району (далі – відповідальна постійна комісія) приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли цей проект.

 

Стаття 20.6. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднюються шляхом опублікування в районній газеті «Колос». Зміст повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинен відповідати вимогам, визначеним статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 20.7. Кожен проект регуляторного акта, що вноситься на розгляд районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та подання висновків про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

Стаття 20.8. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта у термін не більше 15-ти робочих днів з дня подання проекту.

 

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії (профільної), до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді (головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

 

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї комісії про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

Стаття 20.9. Районна рада забезпечує виконання заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, готує звіт про відстеження результативності цих регуляторних актів та не пізніше як у 10-ти денний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його у районній газеті «Колос».

 

Стаття 20.10. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.

Стаття 20.11. Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

РОЗДІЛ 21. Перша сесія районної ради наступного скликання

Стаття 21.1. Першу сесію новообраної районної ради скликає Іваничівська районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.

Стаття 21.2. Перше пленарне засідання першої сесії районної ради відкриває голова Іваничівської районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

Стаття 21.3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання районна рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова Іваничівської районної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови районної ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

Стаття 21.4. На розгляд першої сесії районної ради виноситься питання про обрання голови районної ради.

Стаття 21.5. Рішення з питання обрання голови районної ради підписує головуючий – депутат районної ради з числа членів тимчасової президії першої сесії районної ради.

Стаття 21.6. З моменту обрання голови районної ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова районної ради має право оголосити перерву в засіданні ради для внесення пропозиції щодо кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради.

Стаття 21.7. Протокол та рішення першої сесії ради підписує новообраний голова районної ради.

РОЗДІЛ 22. Прикінцеві положення

 

При потребі, впродовж своїх повноважень, районна рада може вносити зміни та доповнення до цього Регламенту. Зміни та доповнення до даного Регламенту можуть вноситися відповідно до рішення сесії ради за пропозицією голови ради, його заступника, постійних комісій, депутатів.

Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю. Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

 

 
« Поп.   Наст. »

Вітання голови
районної ради
Краткие новости

Image 
Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

 

З  повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь

 
Анонси подій

 

07.08.2017

(09.00 год.)

Оперативна нарада у голови обласної державної адміністрації  в режимі відеоселекторного зв’язку (зал засідань).

 

07.08.2017

(11.00 – 13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань головою районної ради

 

08.08.2017

(10.00-13.00 год.)

Прийом  громадян з особистих питань заступником голови районної ради

 

08.08.2017

(10.30 год.)

Нарада в голови ради

 

09.08.2017

(12.00 год)

Засідання організаційного комітету з відзначення Європейських Днів Добросусідства

 

11.08.2017

(10.00 год.)

Розширене засідання Ради оборони області в режимі відеоселектору

 

11.08.2017

(10.30 год.)

Нарада у керуючої справами районної ради

 

13.08.2017

ДЕНЬ БУДІВЕЛЬНИКА

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

13.08.2017

(14.00год.)

Європейські дні добросусідства Кордон 835 «Кречів-Крилів»

 

13.08.2017

(13.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня села Менчичі

 

13.08.2017

(15.00 год.)

Святкові урочистості з нагоди відзначення дня с. Грибовиця

 

 

 

 

 
Погода
GISMETEO: Погода по г.Иваничи
 


© Іваничівська районна рада

розробка "Реклама-Ексклюзив"