Постійні комісії
Постійна комісія з питань бюджету, регулювання комунальної власності та розвитку підприємництва

Голова комісії:
Мазурок Юрій Олександрович

Заступник голови комісії:            Тимощук Ігор Йосипович   

Секретар комісії:                           Рубан Оксана Петрівна

Члени комісії:

Гурський Валерій Олексійович Дацик Тетяна Василівна           Семенюк Павло Іванович    Дорошук Віктор Володимирович   Кіреєв Сергій Павлович      Сапожник Андрій Степанович  


 

          

Постійна комісія з питань депутатської етики, дотримання прав людини, законності, адмістративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування та ЗМІ

Голова комісії:                           Недбайло Сергій Федотович

Заступник голови комісії:               Недоріз Ольга Олексіївна

Секретар комісії:                         Мигас Віктор Михайлович 

Члени комісії:
Кузьмич Валерій Миколайович           Ушаков Юрій Дмитрович                 Левчук Емілія Петрівна                    Генда Лариса Олександрівна

Постійна комісія з питань аграрної політики, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та надзвичайних ситуацій

Голова комісії:                          Холмецький Микола Миколайович
 

Заступник голови комісії:             Живчин Василь Лукянович
 
Секретар комісії:                       Мельник Микола Ярославович
 

Члени комісії:                                Мельничук Роман Борисович    Воробій Ярослав Іванович              Любеля Олег Вячеславович                        Яворський Юрій Миколайович
 

Постійна комісія з питань  освіти, культури, спорту, духовного відродження та роботи з молоддю

Голова комісії:                                 Томчук Володимир Віталійович
 

Заступник голови комісії:    Франчук Роман Іванович
 

Секретар комісії:                   Ковальчук Наталія Володимирівна
 

Члени комісії:                                Франасюк Олена Віталіївна                                     Недбайло Руслан Федотович
 

Постійна комісія з питань 
охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення

Голова комісії:                    Савицький Андрій Степанович
 
Заступник голови комісії:

Худинець Сергій Євгенович

Секретар комісії:                          Чипинюк Ганна Миколаївна
 

Члени комісії:

Мазурок Петро Леонтійович   Смірнов Ігор Васильович             
 

 
     ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради
від 03.12.2015 р. №2/3

 

  ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради

                                                                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання відповідно до функціональних спрямованостей здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Комісії будують свою діяльність на принципах верховенства права, законності, плановості, колегіальності, вільного обговорення і вирішення питань.
3. Постійні комісії при здійсненні своїх повноважень в порядку, визначеному законом, взаємодіють з підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти комісіям у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення і рекомендації.
4. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.                               ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Постійні комісії обираються районною радою з числа депутатів на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. При потребі, впродовж строку своїх повноважень, районна рада може утворювати нові або ліквідовувати існуючі постійні комісії. Районна рада утворює такі постійні комісії:
 1. з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району;
 2.  з питань  депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю;
 3.  з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, екології, раціонального використання ресурсів та соціального розвитку села ;
 4.  з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики спорту та туризму;  
 5.  з питань охорони здоров'я людини та соціального захисту населення;  
 6.  з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій.    

 

2. Пропозиції щодо утворення постійних комісій і їх голів вносить голова районної ради.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
4. Депутат районної ради може бути обраний до складу лише однієї постійної комісії.
5. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.

                               ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. На першому організаційному засіданні члени комісії обирають заступника голови комісії та секретаря.
2. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу комісії.
3. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, погоджує порядок денний засідання комісії і організовує підготовку необхідних матеріалів та проектів рішень комісії, дає доручення членам комісії по підготовці питань, внесених на розгляд комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, інформує голову ради про прийняті рішення комісії, а також про вжиті заходи по реалізації цих рішень.
4. У разі відсутності голови комісії або можливості виконувати ним свої повноваження, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
5. Постійні комісії ради можуть проводити спільні засідання по розгляду питань, які стосуються їх профільної діяльності.
6. Висновки та рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами  відповідних комісій.
7. Постійна комісія ради для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради може створювати робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

 

                              ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙПостійні комісії, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд  ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.


Постійні комісії, за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою, вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді структур.


Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.


Члени комісії мають право вносити пропозиції про розгляд  на засідання комісії питань, що належать до їх відання, брати участь в обговоренні висновків та рекомендацій, викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до висновку чи рекомендації .


Члени комісії зобов'язані: брати участь у роботі комісій, бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять, дотримуватись порядку на засіданнях комісій, виконувати дані їм доручення.

 

                                  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІСІЙ

Засідання комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комісії проводиться закрите засідання.
Голосування на засіданнях комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. В установлених законом випадках проводиться таємне голосування.
На кожному засіданні комісії ведеться протокол, в якому зазначається:

 1. номер протоколу, дата, час, місце проведення засідання;
 2. прізвище головуючого на засіданні, список присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин відсутності;
 3. порядок денний засідання;
 4. розглянуті питання порядку денного, протокольний запис виступів членів комісії;
 5. прийняті висновки та рекомендації .

Протокол засідання комісії веде секретар і підписують головуючий на засіданні та секретар.
Протоколи спільних засідань комісій підписуються головами постійних комісій.

 

 

                                      АКТИ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ КОМІСІЯМИ

 

За результатами розгляду та вивчення питань на засіданнях  комісії приймаються рішення у формі висновків, рекомендацій та пропозицій.Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

 

                                                ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

При потребі, впродовж своїх повноважень, районна рада може вносити зміни та доповнення до даного положення, в зв'язку з можливими змінами нормативно-правових актів.