№32/9"Про затвердження Статуту комунального підприємства «Редакція Іваничівської районної газети"

 

ІВАНИЧІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

Шосте скликання

 

                                          Р І Ш Е Н Н Я                            

 

від 17.10.2014 р.  № 32/9                                                                                    

           смт Іваничі    

 

 

Про затвердження Статуту

  комунального підприємства

«Редакція Іваничівської районної

 газети «Колос»  в новій редакції

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою усунення розбіжностей у Статуті редакції районної газети «Колос», затвердженому головами районної ради та районної державної адміністрації та тим, яким керується редакція газети, та приведенням Статутних документів у відповідність з чинним законодавством, враховуючи рекомендації постійної комісії районної  ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики спорту та туризму, районна рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Редакція Іваничівської районної газети “Колос” в новій редакції (додається).

2. Cектору з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл і селища  району  Іваничівської  районної  ради провести державну реєстрацію Статуту в порядку, передбаченому чинним законодавством.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію районної  ради з питань освіти, культури, релігії, засобів масової інформації, молодіжної політики спорту та туризму ( В.І. Торчило).

 

Заступник голови  ради                                                                    Ю. МАЗУРОК

Шумська 21936

 

 

 

 

 

 

   

 

СТАТУТ

комунального підприємства

«Редакція Іваничівської районної    газети «Колос»

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

           1. Комунальне підприємство «Редакція Іваничівської районної газети «Колос» (надалі - Редакція) створене для підготовки, випуску газети, розповсюдження її серед передплатників  Іваничівського району.

               2. Засновником Редакції є Іваничівська  районна рада Волинської  області   (надалі - Засновник).

              3. Співзасновниками друкованого засобу масової інформації –Іваничівської районної газети «Колос» є: Іваничівська районна рада, Іваничівська районна державна адміністрація, трудовий колектив редакції  газети «Колос».

            4. Відносини між співзасновниками газети, пов’язані з підготовкою та випуском  друкованого засобу масової інформації – Іваничівської районної газети «Колос», будуються на основі чинного законодавства, Статуту Редакції та укладеного між Співзасновниками газети договору.

              5. Редакція є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку та штамп із своїм найменуванням, рахунки в установах банків, інші реквізити юридичної особи.

6. У своїй діяльності Редакція керується законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Господарським кодексом України,  іншими законодавчими актами, а також цим Статутом.

         7. «Колос» виходить два рази в тиждень українською мовою, обсяг кожного номера - 4 сторінки формату А-3; розповсюджується на території Іваничівського району.

         8 .Юридична адреса  Редакції: 45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул.. Грушевського, 33.

          9 . Повна назва: Комунальне підприємство «Редакція Іваничівської районної газети „Колос”.

     Скорочена назва : Редакція газети «Колос» .

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

         1. Редакція  здійснює підготовку та випуск газети, всебічне висвітлення економічних, культурно-мистецьких, політичних подій, соціальних, екологічних та інших проблем району, Волинської області та України. Всю творчу і організаційну роботу Редакція газети підпорядковує служінню інтересам суспільства, зміцненню політичного та економічного суверенітету України.

2.Редакція  висвітлює діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Іваничівського району, об’єктивно інформує читачів  про події в районі та за його межами, що позитивно сприяє встановленню незалежної, правової, демократичної Української держави

         3. Редакція тісно співпрацює із своїми Співзасновниками, публікуючи на сторінках газети репортажі, звіти та інші офіційні документи, подані районною радою, районною державною адміністрацією, постійними комісіями та депутатами районної ради; інформацію про діяльність  відділів та управлінь районної державної адміністрації, селищної та сільських рад району .

4.Редакція у своїй діяльності реалізовує принципи:

 - гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації;

         -  вільного висловлювання своїх поглядів та думок;

         - забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму;

         - забезпечення високого професіонального рівня публікацій;

         - дотримання працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

         5.  Предметом діяльності Редакції є:

-здійснення організаційних (збирання, творення, редагування), творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск Іваничівської районної газети «Колос» та іншої видавничої продукції для поширення її серед споживачів;

- виготовлення та розповсюдження видавничої продукції;

- оперативне висвітлення актуальних тем, розповсюдження цікавої для широкого кола читачів інформації;

- публікація інформації про політичні, економічні, соціально-культурні, історичні, спортивні події в районі, області, державі та світі;

- створення інформаційного продукту інтелектуальним ресурсом журналістського колективу редакції;

- надання інформаційних, рекламних, представницьких та інших послуг видавцям та замовникам видавничої продукції .

3. Редакція може здійснювати інші види господарської діяльності, які не заборонені законом і відповідають цілям її діяльності.

         6. Для досягнення своїх цілей Редакція виконує такі завдання:

         1) через первинну організацію Спілки журналістів України  підтримує зв’язки з іншими періодичними виданнями, у тому числі зарубіжними;

         2) одноосібно  та разом із співзасновниками організовує і проводить заходи (в т. ч. комерційного характеру) на забезпечення накладу газети, що не суперечать чинному законодавству;

         3) веде комерційну діяльність з метою підвищення рентабельності випуску газети.

         7. Редакція  самостійна у визначенні форм, методів, засобів реалізації своїх завдань.

8. Редакція не має права на сторінках газети розголошувати дані, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, поширювати порнографію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РЕДАКЦІЇ

 

           1. Редакція  є юридичною особою з часу її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із зазначенням свого найменування, кутовий штамп; має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем і відповідачем у суді при розгляді питань, що стосуються діяльності Редакції.

2. Редакція здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту від свого імені.

3. Редакція несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного їй майна згідно з чинним законодавством.

Редакція не несе відповідальності за зобов’язаннями Співзасновників. Співзасновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями редакції.

 

4. УПРАВЛІННЯ РЕДАКЦІЄЮ

 

          1.Вищим органом  управління   Редакцією  є збори   співзасновників ,на яких  всі засновники мають рівні права  та  право голосу.  Рішення зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості засновників.  Уповноваженими  особами   на зборах  співзасновників є  керівники  співзасновників , або інші особи, уповноважені  колегіальними керівними органами  співзасновників.

           2 Безпосереднє керівництво Редакцією  здійснює  редактор, який, користуючись  правом єдиноначальності, несе особисту відповідальність за випуск газети, дотримання журналістами Законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації».

         2. Редактор газети призначається і звільняється з посади рішенням  Іваничівської районної ради шляхом  відкритого голосування. Редактор вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше 50 відсотків депутатів від загального складу районної ради.

         3.Право внесення подання  кандидатури на посаду редактора газети мають право  :  трудовий колектив Редакції, районна державна адміністрація, районна рада , в тому числі  профільна постійна комісія районної ради та/або президія районної ради, або збори засновників своїм   спільним рішенням.    

         4.Редактор працює на посаді на підставі контракту, який укладається  головою районної ради на підставі рішення  районної ради на термін, визначений радою, в межах від одного до п'яти років.

         5. Редактор може бути звільненим з посади  до закінчення терміну контракту за власною ініціативою, з підстав, передбачених в контракті, а також за вчинки, несумісні з перебуванням на посаді, за поданням трудового колективу Редакції, районної державної адміністрації, профільної постійної комісії районної ради та/або президії районної ради.

6. Питання встановлення Редактору надбавок до посадового окладу, виплати премій та інших видів стимулюючих доплат, обумовлюється у контракті.

7. Редактор:

- організовує і спрямовує роботу Редакції на виконання поставлених завдань;

          - забезпечує регулярний випуск газети;

          - забезпечує виконання поточних і перспективних планів, а також рішень і розпоряджень Співзасновників;

          - визначає структуру, штатний розпис та подає їх на погодження Співзасновникам газети;

          - визначає службові обов’язки співробітників Редакції, умови оплати їхньої праці;

          - розпоряджається майном Редакції ,крім майна комунальної власності;

         - укладає від імені Редакції договори, угоди, забезпечує їх виконання;

         - призначає і звільняє в установленому законом порядку працівників редакції, здійснює заходи соціального захисту членів трудового колективу;

         - діє без доручення від імені Редакції, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях,  у відносинах з юридичними особами та громадянами;

         - несе повну особисту відповідальність за додержанням законодавства про
пресу та вимог цього Статуту, відповідає за достовірність матеріалів, які публікує газета;

         - не рідше одного разу на рік звітується перед районною радою про свою
діяльність та діяльність Редакції, в тому числі  , результати фінансової діяльності ;

         -    щороку подає на затвердження зборами Співзасновників  програму  діяльності газети;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи, забезпечує економне та раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками;

         - піклується про поліпшення побутових умов співробітників;

         - здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8. Редактор не вправі приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Співзасновників

            9. У разі  відсутності редактора або неможливості виконання ним своїх обов’язків, тимчасове виконання обов’язків редактора покладається на його заступника, або іншого творчого працівника на підставі рішення зборів Співзасновників.

                                  5. ТРУДОВИЙ КОЛЛЕКТИВ

 

1. Трудовий колектив Редакції  становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Редакцією.

2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

3. Трудовий колектив має право:

1) розглядати і затверджувати  проект колективного договору;

2) розглядати та вирішувати  згідно зі Статутом питання самоврядування трудового колективу;

3) брати  участь у стимулюванні продуктивної праці, порушувати клопотання про представлення працівників до  відомчих та державних нагород;

4) пропонувати  кандидатуру на посаду редактора.

5) ініціювати  перед  районною радою звільнення редактора з посади.      

4. Право укладення колективного договору від імені Співзасновників надається редактору, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним працівнику.

5. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування членів трудового колективу вирішується трудовим колективом за участю редактора, якщо інше не передбачене законодавством

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТА

 

          1.Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та виконує обов’язки, передбачені Законами України „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

         2. Журналіст має право:

          - на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації;

          - відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;

          - відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;

          - на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;

          - переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;

          - на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;

          - по пред’явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;

          - звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;

          - поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умовним ім’ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);

          - відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;

         - на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.

            3. Журналіст зобов’язаний:

            - дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями Статуту Редакції;

          - подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію;

          - задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;

          - відмовлятися від доручення Редактора, якщо воно не може бути виконане без порушення Закону;

          - представлятися та пред’являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;

            - виконувати обов’язки учасника інформаційних відносин;

            - утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.

  4.Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов’язків.

 

 7.ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ СПІВЗАСНОВНИКАМИ

ТА РЕДАКЦІЄЮ

 

1. Стратегія розвитку Редакції, визначення основних напрямків діяльності погоджуються між  Співзасновниками на паритетних засадах.

2. До  компетенції районної ради належить:

1) затвердження річних фінансових планів Редакції та контроль за їх виконанням;

  2) прийняття рішень про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Редакції;

         3) призначення та звільнення керівника Редакції, продовження контракту з ним, накладення на нього дисциплінарних стягнень та їх скасування шляхом прийняття рішень на сесії районної ради;

         4) зміна правового режиму майна, закріпленого за Редакцією;           

5) надання дозволів на передачу в оренду майна Редакції    та погодження договорів оренди в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Засновника;

6) надання дозволів на списання, відчуження та передачу закріпленого за Редакцією майна в заставу; 

7) затвердження статуту Редакції, змін та доповнень до нього;

8) затвердження програми діяльності Іваничівської  районної газети «Колос».

        3. Районна рада має право:

1) отримувати повну інформацію щодо діяльності Редакції;

2) знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

3) надавати Редакції допомогу у вигляді дотації, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для її діяльності.

4. Районна рада приймає на себе такі зобов’язання:

1) виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Редакції;

2) сприяти Редакції у здійсненні мети її діяльності;

3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність редакції.

2. До  компетенції районної державної адміністрації належить:

1) затвердження річних фінансових планів Редакції та контроль за їх виконанням;

2) подання кандидатури для призначення на посаду редактора та внесення подання щодо звільнення редактора;

3. Районна державна адміністрація рада має право:

1) отримувати повну інформацію щодо діяльності Редакції;

2) знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами.

4. Районна державна адміністрація приймає на себе такі зобов’язання:

1) виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Редакції;

2) сприяти Редакції у здійсненні мети її діяльності;

3) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність редакції.

 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1. Фінансово-господарська   діяльність Редакції здійснюється за рахунок

           - доходів від реалізації тиражу газети;

           - з доходів за друкування рекламно-інформаційних матеріалів;

           - благодійних та спонсорських надходжень;

           -  інших видів рекламного і редакційно-видавничого характеру;

 - дотації з районного бюджету у розмірах, що забезпечують нормальну діяльність Редакції;

- інших джерел, не заборонених законодавством України.

2. Редакція:

1) забезпечує виконання річного фінансового плану,своєчасну сплату податків та інших відшкодувань згідно з чинним законодавством;

         2) самостійно розпоряджається коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишаються після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

         3) утворює відповідно до законодавства фонди, необхідні для забезпечення її діяльності, кошти яких використовуються нею самостійно;

4) здійснює будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне введення  в дію придбаного обладнання;

5) здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва, проводить придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

          6) здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України;

3. Відносини Редакції з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на договірній основі.

4. Редакція здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Редактор та головний бухгалтер  несуть  персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

          5. З ініціативи Співзасновників може проводитися ревізія фінансово-господарської діяльності Редакції.

           6. Редакція ставить за мету максимально дотримуватися принципу  госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування.

           7. Кошторис витрат на утримання  Редакції затверджує редактор  після погодження із співзасновниками.

 

9. МАЙНО РЕДАКЦІЇ

 

           1. Редакція  є госпрозрахунковою організацією і покриває свої обгрунтовані  збитки за рахунок дотації, що виділяється з районного бюджету. Редакція   є комунальною власністю територіальних громад  Іваничівського району. 

         2. Матеріально-технічна база і фонди Редакції складаються із основних, як власних, так і дотацій із районного бюджету, оборотних фондів, інших матеріальних цінностей і фінансових ресурсів.

3. Джерелами формування майна Редакції є:

   1) грошові і матеріальні внески Співзасновників;

   2) майно  комунальної власності ,передане редакції на праві господарського відання ;

    3) доходи, отримані від реалізації продукції та послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності;

   4) капітальні вкладення і дотації з бюджету;

   5) безоплатні  або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

    6) інші джерела, не заборонені законодавством України.

4. Майно Редакції є спільною  власністю територіальних громад сіл та селища району, передається   районною радою редакції  та  закріплюється за нею на правах  повного господарського відання без права вчинення дій щодо  його відчуження . Здійснюючи право повного господарського відання, Редакція володіє та користується майном на свій розсуд, вживаючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5. Розпорядження   майном, в тому числі , передачу   в оренду  нерухомого майна ( приміщень, земельних ділянок  ) юридичним та фізичним особам Редакція має право  за погодженням із засновником  в особі  представницького органу територіальної громади району - Іваничівської районної ради .

6.  Збитки, завдані Редакції в результаті порушення її майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються  Редакції за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому законодавством.

 

 

 

 

 10.ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.Припинення діяльності Редакції відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

2. Реорганізація  Редакції відбувається на підставі рішення  районної ради за погодженням з районною державною адміністрацією та рішенням зборів трудового колективу Редакції.

3. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Редакції переходить до її правонаступників.

4. Редакція ліквідовується у випадках:

1) прийняття відповідного рішення районної ради, погодженого з іншими Співзасновниками – райдержадміністрацією  та  трудовим колективом;

2) визнання її банкрутом;

3) якщо прийнято рішення про заборону діяльності Редакції через невиконання встановлених законодавством норм, та у передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

4) якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Редакції або рішення про створення Редакції;

5) на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

5. Ліквідація Редакції здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої  затверджується районною радою. До складу ліквідаційної комісії входять представники Редакції та Співзасновників. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються Співзасновниками.

У разі банкрутства Редакції її ліквідація проводиться згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

6.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Редакцією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Редакції і подає його районній раді. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Редакцією, що ліквідовується, повідомляються  про її ліквідацію у письмовій формі в терміни згідно із законодавством.

7. При реорганізації та ліквідації Редакції працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬДО СТАТУТУ

1.Зміни та доповнення до Статуту погоджуються Співзасновниками та затверджуються на сесії районної ради.