Інформація про Іваничівський район

 

       Становлення економіки України та її адаптація до вимог європейської спільноти вимагає особливої уваги до регіонального розвитку. Невід’ємною складовою цієї стратегії є інноваційна політика, що насамперед базується на створенні сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур для її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між ними, тобто формування сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної діяльності та розвитку підприємництва у інноваційній сфері.
       Незважаючи на труднощі, інноваційна сфера України зберігає життєздатність і тенденцію розвитку. Цьому сприяють як ринкові, так і адміністративні важелі.  Місцевого самоврядування при цьому відіграє не останню роль. Особливо це стосується інвестиційних аспектів інноваційної діяльності. Інвестування капіталів в нові технології дозволить суттєво активізувати виробничу активність, збільшити кількість робочих місць, а також, що особливо важливо, стимулюватиме інноваційний розвиток підприємств, організацій, а отже розвиток регіонів та економіки країни вцілому.
        Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
       Основним об’єктом інноваційної діяльності є інновації – новостворені і  вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і  соціальної сфери, забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії.
       Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” (36/02-ВР) об'єктами інноваційної діяльності виступають:
       • інноваційні програми і проекти;
       • нові знання та інтелектуальні продукти ;
       • виробниче обладнання та процеси;
       • інфраструктура виробництва і підприємництва;
       • організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і  соціальної сфери;
       • сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
       • товарна продукція;
       • механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
       Пріоритетними напрямками у сфері залучення іноземних інвестицій є:
       - розвиток агропромислового комплексу, створення нових і реконструкція діючих потужностей харчової і переробної промисловості;
       - машинобудівна, деревообробна та легка галузі;
       - реконструкція і технічне переобладнання підприємств;
       - охорона довкілля та розвиток соціальної інфраструктури;
       - туристично-рекреаційний комплекс.
       Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.
       В Іваничівському районі районі є всі необхідні можливості для створення з участю іноземних інвесторів підприємств з іноземними інвестиціями, спільних підприємств, франчайзингових підприємств, філій ТНК. Цьому сприяє наявність здорової конкуренції, відсутність монополій, значний людський потенціал, а також різностороння підтримка іноземного інвестора органами місцевої влади, яка полягає в створенні сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів, наданні консультацій щодо можливостей залучення іноземних інвестицій, у врегулюванні спорів, а також у всілякому стимулюванні припливу іноземного капіталу в межах своєї компетенції.

Станом на 1 липня 2015р. загальний обсяг прямих іноземнихінвестицій (з початку інвестування) становив майже 1 млн.дол.США, або 30 дол. в розрахунку на одного жителя району (в області – 240 дол.). Частка району в загальному обсязі інвестицій в область становила 0,4%. За обсягом іноземних інвестицій район посідає 9 місце в області.

Основними країнами–інвесторами економіки району є Кіпр, Нідерланди. На них припадало понад 99% загального обсягу інвестицій.

Іноземні інвестиції надійшли на підприємства, що здійснюють діяльність у сфері сільського, лісового та рибного господарства, професійної, наукової та технічної діяльності.
       Іваничі вигідно від інших регіонів вирізняється своїм транспортно-географічним положенням на перетині важливих торговельних потоків до країн Західної Європи.
       Іваничі - традиційно трудонадлишкова область і ринок праці є особливо привабливим, оскільки для нього характерним є:
       - високий рівень освіти та кваліфікації кадрів;
       - велика пропозиція трудових ресурсів;
       - сприятливі економічні умови;
       - керованість трудовими ресурсами (через місцеві центри зайнятості населення).
       Аналізуючи досвід роботи вже існуючих місцевих підприємств з іноземними інвестиціями, можна однозначно стверджувати про успішність таких капіталовкладень. Отож, іноземним інвесторам досить лише посіяти зернинки в нашу родючу волинську землю, а врожай не забариться.
       Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.